Laipanmaa on talousmetsäaluetta

Laipanmaan alue on siitä melko poikkeuksellinen retkeilyreittialue, että reitit kulkevat talousmetsässä. Metsistä suurimman osan omistavat yksityiset henkilöt. Myös Pälkäneen ja Kangasalan kunnat omistavat metsää Laipanmaassa. Talousmetsässä ihmisen vaikutus metsiin näkyy hoito- ja hakkuutoimenpiteinä, sillä puuston kasvua pyritään ohjaamaan mahdollisimman tuottoisaan suuntaan. Taimikoita perataan ja metsiä harvennetaan, jotta sinne jäävillä puilla olisi mahdollisimman hyvät olosuhteet kasvaa laadukkaaksi tukkipuuksi.

Nykyaikaisessa metsänhoidossa pyritään ottamaan huomioon metsien monimuotoisuus. Jo taimikkovaiheessa hoitotöissä jätetään riistatiheikköjä, jotka jatkavat koko kierron lävitse antaen metsän eläimille piilopaikkoja. Päätehakkuissa jätetään myös ns. säästöpuita, niistä muodostuu aikanaan lahopuuta metsiin. Näin saadaan talousmetsiin lisää monien uhanalaisten lajien tarvitsemaa lahopuuta. Luonnontilaisessa metsässä lahopuiden määrä toki on moninkertainen verrattuna talousmetsään. Lahopuut ovat tärkeitä lisäämään luonnon monimuotoisuutta, sillä monet eliölajit ovat riippuvaisia niiden tarjoamasta suojasta ja ravinnosta. Nykyisin metsänomistaja voi lisäksi valita metsien kasvatuksen mallin. Ns. jatkuva kasvatus mahdollistaa jatkuvan peitteisen metsän kasvattamisen.

Laipan reiteillä tuleekin ottaa huomioon, että kuljetaan yksityisten maanomistajien maalla jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Jokamiehenoikeuksiin kuuluu vapaa luonnossa liikkuminen, marjastaminen ja sienestäminen. Tutun reitin varrella maisema voi muuttua avarammaksi hakkuun myötä, mutta se kuuluu talousmetsän kiertoon. Reitin varrella olevia ohje- ja varoituskylttejä tulee noudattaa, jotta vältytään vahingoilta. Rajalan kämpältä lähtevällä luontopolulla voi tutustua tarkemmin metsätalouteen ja alueen elämään entisaikoina.

Luonto tarjoaa meille lukemattoman määrän arvokkaita ekosysteemipalveluita, joista puuntuotanto on taloudellisesti merkittävin. Metsän tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat moninaisia, kuten sienet ja marjat, jotka puuntuotannon lailla ovat tuotantopalveluita. Muita ekosysteemipalveluita ovat säätely-, kulttuuri- sekä ylläpitävät ja säilyttävät palvelut, joista esimerkkeinä hiilen sidonta, tulvien tasaaminen ja virkistys, koulutus ja henkinen hyvinvointi.